ADMITERE 2014PLAN DE ȘCOLARIZARE AN ȘCOLAR 2014-2015

Educator puericultor =  1clasă = 28 locuri

Bilingv romană-engleză = 1+1/2 clase = 42 locuri
Bilingv romană-germană = 1/2 clase = 14 locuri
Bilingv romană-franceză = 1 clasă = 28 locuri
Filologie =  1clasă = 28 locuri
Științe Sociale = 2 clase= 56 locuri

Total locuri în colegiu pentru clasa a IX-a = 196

Ordin nr. 4925/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015

Anexa nr. 2 la ordinul MEN nr.  4925/ 29.08.2013, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2014-2015 Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2014-2015

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,  şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA =(ABS + 3 EN)/4

unde: MA = media de admitere. ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;  EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr.  4925/ 29.08.2013, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2014-2015 CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2014-2015

Probele de aptitudini

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Probele de aptitudini

22-23 mai 2014

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

26-27 mai 2014

Înscrierea pentru probele de aptitudini

28-30 mai 2014

Desfăşurarea probelor de aptitudini

2 iunie 2014

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014

Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

20 iunie 2014

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi

3 iulie 2014

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere

4 iulie 2014

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă

7 iulie 2014

 

Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

22-23 mai 2014

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

26-27 mai 2014

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

28-30 mai 2014

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

2 iunie 2014

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

4-5 iunie 2014

Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

10 iunie 2014

Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

11 iunie 2014

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe

Medii de admitere pentru anul școlar 2013-2014
PROFILUL

CEA MAI MICA MEDIE

DE ADMITERE, 2013

CEA MAI MARE MEDIE

DE ADMITERE, 2013

BILINGV ROMANA -FRANCEZA 7,64 9,64
BILINGV ROMANA -GERMANA 7,28 8,61
BILINGV ROMANA -ENGLEZA 8,45 9,82
FILOLOGIE 8,90 9,88
STIINTE SOCIALE 8,56 9,73
EDUCATOR - PUERICULTOR 6,29 9,41

SUBIECTE DATE LA PROBELE DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR

LIMBA ENGLEZA

LIMBA FRANCEZA

LIMBA GERMANA

PROBA DE APTITUDINI MUZICALE ȘI COORDONARE MOTRICĂ - educator puericultor

PROBA DE APTITUDINI COMUNICARE ȘI DICȚIE- educator puericultor

Pentru clasele cu profil pedagogic se organizeaza  probe de verificare a aptitudinilor

La specializarea educator - puericultor, in cadrul concursului de admitere, se vor sustine probele eliminatorii mentionate la specializarea invatatori - educatoare, in anexa III la OMECTS nr. 4802/31.08.21010:

1. Proba de aptitudini muzicale

Proba de aptitudini muzicale consta în verificarea aptitudinilor interpretative si a auzului muzical prin:

a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învaţate în clasele I- VIII;

b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 masuri), desprinse din cântece pentru copii.

2. Proba de aptitudini fizice

Proba de aptitudini fizice consta în verificarea aptitudinilor fizice prin:

a) Reproducerea, dupa model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectiva a aparatului locomotor;

b) 3-4 elemente de gimnastica acrobatica din programul claselor a V-a - a VI-a, executate izolat;

c) alergare 600 m – fara cerinţa de timp (implica un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

- memorie motrica si coordonare;

- starea funcţionala a coloanei vertebrale;

- funcţie normala a sistemului cardio-respirator;

3. Proba de aptitudini artistice

Proba de aptitudini artistice consta în realizarea unei naturi statice cu doua sau trei obiecte cu o tema plastica propusa de comisie.

Aptitudinile investigate sunt:

-receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte;

-încadrarea echilibrata a formelor plastice într-un spaţiu.

4. Interviu

Interviul consta în:

a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);

b) lectura la prima vedere;

c) participare la o conversaţie cu comisia pe o tema data de aceasta (se verifica capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv si receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).

Aptitudinile investigate sunt:

-capacitatea de a comunica;

-dicţia.

NOTA:

1. Rezultatul fiecarei probe se apreciaza cu “admis” sau “respins”.

2. Respingerea la o proba atrage dupa sine obţinerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini.

3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini.

4. Comisia pentru fiecare  proba de aptitudini este alcatuita din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu si unul de liceu.

5. Presedintele comisiei este directorul unitatii de invatamant